Thursday 12 November 17:30 - 18:00

Bulgarian Cultural Institute London
186-188 Queen's Gate
South Kensington
London
SW7 5HL

Tickets Unavailable
  • 🍔

Exhibition: "Art in time of a pandemic" by Silviya Georgieva-Sellvida

Performing & Visual Arts

Exhibition opening: "Art in time of a pandemic" by Silviya Georgieva-Sellvida / Изложба: "Изкуство по време на пандемия" от Силвия Георгиева

The Bulgarian Cultural Institute London is happy to invite you to the opening of the exhibition "Art in time of a pandemic" by Silviya Georgieva-Sellvida, on November 12, 2020, in the "Sofia" Gallery.

The exhibition observation needs approximately 30 minutes. To ensure Covid-Safety during the event, in line with government guidelines, the audience is split in groups with different 30 minutes time slot. Each group should consist of 6 people. So pick your slot and come along!

We are on a tight schedule so please make sure you don’t miss your slot.

Art in time of a pandemic? Yes! And what else? What else could carry you on the wings of your imagination closer to your own self? What else would bring you back to the life of the living, in the light of tomorrow and erase the worries of the day? Yes! Art … it is the invisible thread connecting us to one another. It is the ultimate responsibility of the artist, it is the love of humanity, the pain and the dream … it is a sense and hope.

The author of the shown collages Silviya Georgieva-Sellvida took it on herself to be the question and the answer, the subject and the object to her creative endeavours. In the days of no social contact, fear of the unknown, and loss of support Sellvida takes us over with the depth of her creative expression and with the wealth of metaphors expressed in color and shapes.

Via colorful visualization of the mundane, of the ever so tightening microcosmos, we experience the delicate sensitivity of a woman, a mother and an artist. Her graphics and collages are mirroring a reflection of the painful theme of the day, a reflection of the global anxiety and the accentuated senses of the artist. The main theme, stylized to reflect a life more mundane than we knew, is isolation which unexpectedly turned life around for billions around the world.

In the works “A Quiet Place”, a “A Boy Study”, “Toilette du matin”, “United”, “Fall” and “Secret Garden” Sellvida uses the endless possibilities of expression offered by the mixed collage technique, in particular layering of materials and surfaces with the addition of drawing. This process gives the senses an added pleasure, making the pieces extremely dynamic and powerful.

The gardens of libraries deserted, the coffee shop transported home, any in-person communication non-existent. The home has become the sacred place with every moment having become irreplaceable – the dinner table, a sleeping child, the silence of the morning light. The main actor is now a window, a window looking inward to a private world, a window that each one of us carries within. In times of a crisis it is the power of the soul which leads us towards survival and the internal reflection of each day.

In these past months of unprecedented shift in life and behavior, the artist remained inspired and held herself accountable to move forward, to inspire us all and to herald a message of eternity. With her implacable attention to detail, intelligence and sensibility, Silviya Georgieva presents a cultural reflection of the times and offers a glimpse, a focus into the most important and timeless concepts of one’s life.

Translated by Vili Petrova

Credit for the text Anelya Nedeva

Photos by Peter Croudace

For more information and full portfolio, please visit the link bellow:

https://www.saatchiart.com/sellvida

[email protected]

www.instagram.com › sellvidaWeb resultsS E L L V I D A-S.Georgieva (@sellvida) • Instagram photos and videos

email: [email protected]

-----------------------------------------------

Българският културен институт Лондон има удоволствието да ви покани на откриването на изложба "Изкуство по време на пандемия" от Силвия Георгиева – Селвида, на 12 ноември 2020г., в Галерия „София“.

Необходими са около 30 минути, за да бъде разгледана изложбата. За да се гарантира сигурността във връзка с Covid по време на събитието, в съответствие с правителствените насоки, аудиторията ще бъде разделена в групи с различни 30-минутни времеви слотове. Всяка група ще се състои от 6 човека. Затова изберете своя слот и заповядайте!

Поради стриктния график, който имаме, Ви молим да се уверите, че не пропускате Вашия слот.

Изкуство по време на пандемия? Да! И какво друго? Какво друго би могло да ви пренесе на крилете на въображението по-близо до вас самите? Какво би могло отново да ви върне в живия живот, в слънцето на утрешния ден и да изтрие тревогите на делника? Да! Изкуството… То е невидимата нишка, свързваща ни един с друг. То е голямата отговорност на артиста, то е човеколюбие, болка и мечта… То е смисъл и надежда.

Авторът на представените колажи Силвия Георгиева – Селвида, се е заела с нелеката задача да бъде въпрос и отговор, обект и субект на творческите си търсения. В дните на оскъдни социални контакти, страх от неизвестното, загуба на опорни точки, тя ни превзема с дълбочината на художествения си изказ, с богатите метафори в цвят и геометрия. Чрез живописното визуализиране на ежедневието във все по-стесняващия се микрокосмос, се докосваме до тънката чувствителност на жената майка и творец. Нейните графики и колажи са огледално отражение на болезнените теми на деня, на глобалните тревоги и изострените сетива на артиста. Стилизациите на бита навлизат в крехкото лично пространство на градския човек, поставен в нетипичните условия на социални ограничения. Главна тема е изолацията, която неочаквано обърна живота на милиони хора по света.

В произведенията A quiet place, A boy study, Toilette du matin, United, Fall, Secret garden Селвида е използвала безкрайните възможности за изразяване на смесената колажна техника, а именно наслагване на материали и повърхности, и рисунки върху тях. Това дава допълнителна наслада за сетивата на зрителя, прави картините изключително въздействащи и динамични. Градините на библиотеките са пусти, кафенето е пренесено вкъщи, цялото общуване е спряло… Домът е сакралното място, всяка преживяна минута е незаменима – вечерята, спящото дете, тишината на стаята сутрин… Главна роля сега има прозорецът, вглеждането във вътрешния свят и ценностите, които всеки от нас носи в себе си. Във времена на кризи единствено силата на духа повежда човечеството по пътя на оцеляването и осмислянето на всеки ден.

В изминалите месеци на безпрецедентна за цялото общество подмяна на начин на живот и поведение, артистът остана осъзнат и съпричастен да продължи напред, да вдъхнови публиката и да отправи послание за вечност. С неповторимото си отношение към детайла, интелигентност и висока естетика, Силвия Георгиева ни представя един културен прочит на съвремието и поставя фокус върху важните и непреходни неща в човешкия живот.

Comments

You must login before you can post a comment..

From our Partners